Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Disclaimer - Vrijwaring

Ynin stelt het nieuws niet zelf samen Ynin maakt gebruik van bestaande nieuwsbronnen en biedt via haar site de mogelijkheid om deze nieuws -en informatie bronnen eenvoudig en gebruiksvriendelijk te benaderen.

Ynin schendt op geen enkele wijze het auteursrecht of Copyright. Ieder bron wordt voorzien van bronvermelding en de nieuwsbron wordt getoond bij het lezen van het volledige nieuwsbericht.

Ynin aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Ynin. Ynin kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Ynin kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ynin garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op sites waarnaar verwezen of gehyperlinked wordt, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en diensten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ynin behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Ynin behoudt zich het recht voor om berichten, in de categorie flashes of jouw eigen nieuwsberichten, te weigeren of te verwijderen. Tevens behoudt Ynin zich het recht voor om nieuws, berichten en informatie toe te voegen aan iedere niewsmix welke door middel van de Ynin viewer wordt getoond.

Links naar andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Ynin is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Privacy en Cookie-beleid

Inleiding

Ynin is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Eventuele informatie die Ynin over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ynin houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Ynin B.V.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Ynin is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Ynin niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Ynin-diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten kan het wel nodig zijn dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Ynin kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Ynin. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Ynin bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Ynin jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Ynin gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Ynin leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Ynin kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen Dit doet Ynin om je beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af te stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via privacy@ynin.net.

Ynin verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • 1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • 2. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  • 3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Ynin, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  • 4. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Ynin op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Ynin een profiel van je opstellen;
  • 5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  • 6. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • 7. om te voldoen aan de op Ynin rustende wet- en regelgeving.

Ynin bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Beveiliging

Ynin handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, Inzage, Wijziging en Verwijdering van Persoonsgegevens

Ynin wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Ynin met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: privacy@ynin.net Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Ynin maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Ynin gebruik van tijdelijke cookies.

Aan de hand van cookies kunnen websites van Ynin je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Ynin geen gebruik kunt maken.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Ynin geplaatste cookies. Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Ynin je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Wijzigen van privacy- en cookiebeleid

Ynin behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Ynin adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Ynin wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten. Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 30 april 2010.

Download een pdf versie van deze Disclaimer