Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Aan het onderhoud van deze site besteedt de Ynin de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ynin draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Ynin (www.ynin.net) verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Ynin worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het contactformulier.

Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Ynin omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Ynin. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat de Ynin om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in voorkomende gevallen uw toestemming kunnen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

En zogenaamde cookies?

De website www.ynin.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijke informatie op te slaan en eventueel wanneer u dat bij het inloggen heeft aangegeven uw (onleesbaar gecodeerde) wachtwoord en gebruikersnaam op te slaan. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden, in dat geval garandeert Ynin niet dat alle functies op de site correct werken.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Ynin aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Download een pdf versie van deze Privacy Statement