Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Algemene Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing voor het gebruik van een of meerdere nieuws feeds die beschikbaar zijn via deze website (afzonderlijk of gezamenlijk de "Ynin Feeds"). Door gebruikt te maken van Ynin Feeds of door deze te downloaden en/of te openen verplicht u zich ertoe deze Gebruiksvoorwaarden in acht te nemen. Ynin BV maakt gebruik van Syndicated Content technologie en heeft de toepassing van deze techniek qua weergave en distributie geoptimaliseerd voor haar gebruikers.

Verklaring van termen:

 • "Ynin Firm" verwijst naar de Nederlandse onderneming Ynin BV, een Ynin member firm, ofwel een gelieerde rechtspersoon van Ynin BV of van een Ynin BV member firm.
 • "Provider" verwijst naar Ynin, de Ynin Firm die deze website beheert en de Nieuws Feeds aan u beschikbaar stelt op basis van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • "Uw website" verwijst naar een website die door u wordt beheerd dan wel gecontroleerd en waarop de Nieuws Feeds of bepaalde Syndicated Content worden geopend, gedownload of vertoond.
 • "Content" verwijst naar headlines, samenvattingen,beeldmateriaal, newsflashes, alerts, corporate flashes, sponsored messaging, actieve links en andere informatie of documentatie die u via de Ynin Feeds ontvangt.
 • "Viewer" verwijst naar het door Ynin toegepaste en ontwikkelde Syndicated Content distributie medium.
 • "Nieuws Feeds" verwijst naar de door Ynin toegepaste en voor weergave daarvan geoptimaliseerde Syndicated Content technology .
 • "Syndicated Content" Content op een site die door een andere bron wordt verschaft, die automatisch ververst wordt, zonder tussenkomst van de site-eigenaar (Ynin).

Met de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden ontstaat een wettelijke overeenkomst tussen u en de Provider. De Provider is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden op gezette tijden aan te passen of te wijzigen. Dergelijke aanpassingen of wijzigingen zijn direct van toepassing na publicatie op deze website. U dient de Gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig in te zien zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien u zich na publicatie van een wijziging gebruikmaakt van de door Ynin gedistribueerde danwel eigen Feeds, of deze opent en/of download, stemt u automatisch in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien u zich niet aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden wenst te houden dient u geen gebruikt te maken van de door Ynin gedistribueerde dan wel eigen Ynin Feeds of deze te downloaden dan wel te openen.

1. Toestemming

Met inachtneming van de bepalingen van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden verleent de Provider u hierbij een beperkt, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepbare toestemming Syndicated Content te downloaden, te openen, en/of de Syndicated Content te sharen via de Nieuws Feeds.

2. Gebruik van Content

2.1 Ynin content bestaat uit 2 stromen.
1) Source Distributed Content, deze Syndicated Content is niet afkomstig van Ynin of door Ynin samengesteld, Ynin distribueert deze Syndicated Content middels haar unieke Syndicated content distribution platform. Van deze Source Distributed Content is het niet toegestaan copyright aanduidingen en bronvermeldingen te verwijderen. Ook is het niet toegestaan de syndicated content te openen of te downloaden zonder gebruikt te maken van de doorlink optie naar de syndicated content bron.

2) Provider Distributed Content, deze content die op uw website wordt gedownload, geopend of gepubliceerd dient als volgt aan de Provider te worden toegeschreven:

"Artikel/foto/Content van www.ynin.net. © 2010 Ynin BV"

voor zover van toepassing dient u het jaartal aan te passen aan het geldende jaar.

2.2 Het is niet toegestaan hetzij direct, hetzij indirect een vergoeding in rekening te brengen voor het recht de Syndicated Content in te zien of deze anderszins te openen. Evenmin is toegestaan te proberen Syndicated Content te verkopen of licenties daarvoor uit te geven.

2.3 In verband met het vertonen op uw website van een headline of samenvatting van een artikel of andere Syndicated Content die op of via deze website beschikbaar is dient u een functionele link naar deze Syndicated Content te creëren. Indien het voor u onmogelijk is een dergelijke functionele link naar deze website te creëren, dient u de URL waar deze Syndicated Content te vinden is op het scherm zichtbaar te maken.

2.4 De Provider heeft absoluut geen redactionele controle over alle Nieuws Feeds en alle Syndicated Content. Het is u niet toegestaan op enigerlei wijze Syndicated Content van derden afkomstig via deze website te wijzigen, te redigeren, te becommentariëren of samen te vatten.

2.5 U weerhoudt zich ervan op enigerlei wijze de suggestie te wekken dat de Provider aangesloten of gelieerd is met u, uw website of enige aanverwante persoon, entiteit, product, dienst, Content, visie of mening, dan wel deze ondersteunt, sponsort of daarmee instemt tenzij dit expliciet is overeengekomen dan wel contractueel is vastgelegd met de provider.

2.6 U dient gebruikers en bezoekers van uw website te informeren dat deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op alle Syndicated Content die wordt gedownload of geopend.

2.7 De website of het andere medium,lees viewer, waarop of het materiaal waarmee u de Syndicated Content vertoont of beschikbaar stelt dient geen materiaal te bevatten dat indruist tegen rechten van derden of dat lasterlijk, pornografisch, obsceen,discriminerend, beledigend, of anders zins wederrechtelijk is.

2.8 Content samengesteld op de Ynin website in de vorm van News flashes, Alerts of sponsored messaging (corporate flash), dienen geen directe reclame uitingen te bevatten.

Hierna volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Ynin (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Ynin is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

 • (Y1) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
 • (Y2) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • (Y3) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • (Y4 Content die naar de mening van Ynin in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch materiaal bevat;
 • (Y5) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • (Y6) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • (Y7) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Ynin of derden worden geschonden;
 • (Y8) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 • (Y9) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ynin commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
 • (Y10) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • (Y11) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

Ynin levert nieuws en als zodanig dient de inhoud van een newsflash, alertbericht of sponsored message samengesteld te worden. Inhoud met een commerciële doelstelling dient als redactorial dan wel advertorial te worden vormgegeven middels tekst en/of beeldmateriaal.

2.9 Vragen die aan u worden gesteld over de Provider, de Nieuws Feeds of de Syndicated Content dient u te richten aan de Provider via info@ynin.net

3. Eigendom

3.1 U erkent dat alle rechten ten aanzien van de syndicated content distributie en de Ynin Feeds exclusief berusten bij de Provider of een andere Ynin Firm. U weerhoudt zich ervan inbreuk te maken op deze exclusieve rechten van de Provider of een andere Ynin Firm dan wel deze rechten aan te vechten.

3.2 Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen u op generlei wijze het recht de naam van de Provider of de naam "Ynin" of een combinatie daarvan te gebruiken, dan wel een andere aanverwante naam of beeldmerk, of handelsnamen van de Provider of een andere Ynin Firm, dan wel intellectuele eigendomsrechten van de Provider of een andere Ynin Firm te gebruiken, behoudens de beperkte toestemming gebruik te maken van de Nieuws Feeds en de Syndicated Content conform artikel 1. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierbij worden verleend zijn voorbehouden aan de Provider of de desbetreffende Ynin Firm.

4. Verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert dat u te allen tijde uitsluitend overeenkomstig de voorwaarden van artikel 2 gebruik zult maken van de Syndicated Content.

5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 U erkent dat de Provider de Nieuws Feeds en de Syndicated Content beschikbaar stelt in de verschijningsvorm die deze hebben ten tijde van de beschikbaarstelling. Gebruik van de Nieuws Feeds en de Syndicated Content is geheel voor eigen risico. De provider dan wel enige andere Ynin Firm verstrekt op geen enkele wijze verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, ten aanzien van de Nieuws Feeds, de Syndicated Content en alle andere content die beschikbaar is op deze en andere websites, zulks onbeperkt met inbegrip van impliciete garanties ten aanzien van nauwkeurigheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden en niet-inbreuk op rechten van derden.

5.2 De Provider wijst impliciete garanties uitdrukkelijk af en aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, geldigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of de volledigheid van de Syndicated Content en de Nieuws Feeds of van andere content die door de Provider beschikbaar wordt gesteld. Voor zover dit wettelijk gezien mogelijk is aanvaardt de Provider geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik, vertonen, downloaden of de toegang tot de Nieuws Feeds, de Syndicated Content of andere door de Provider beschikbaar gestelde content, dit inclusief virussen of andere besmettingen als gevolg van dit gebruik, vertonen of downloaden.

5.3 De bepalingen van paragraaf 5 gelden in de ruimst mogelijke opvatting en interpretatie van de wet, ongeacht de bron en herkomst van de toepasselijke wet of regelgeving.

6. Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u de Provider en alle Ynin Firms, evenals alle partners, opdrachtgevers, aandeelhouders, bestuursleden, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers voor alle mogelijke schade en onkosten (met inbegrip van, in redelijkheid, de kosten van advocaten) die direct of indirect het gevolg zijn van of verband houden met uw gebruik van de Nieuws Feeds en de Syndicated Content, zulks met inbegrip van overtreding of vermeende overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Beëindiging

De Provider behoudt zich het recht voor op enig moment de mogelijkheid om de Nieuws Feeds en de Syndicated Content te gebruiken, te downloaden en/of te openen te beperken, op te schorten of te beëindigen, al dan niet met voorafgaande in kennis stelling, en zonder dat de Provider hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.

8. Diversen

8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en de Provider ten aanzien van de Nieuws Feeds en de Syndicated Content, en komen in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, verklaringen en afspraken dienaangaande.

8.2 Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden is voorbehouden aan de Provider. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat zij op deze Website zijn opgenomen. Geen andere schriftelijke of mondelinge informatie, uitspraak of mededeling, gedaan in elektronische vorm of anderszins op deze Website of elders door de Provider of een andere Ynin Firm of door werknemers daarvan, zal strekken tot wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden.

8.3 Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden op grond van de huidige of toekomstige wetgeving onwettig, ongeldig of onafdwingbaar worden geacht (een "Gebrekkige Bepaling"), dan is een dergelijke Gebrekkige Bepaling afsplitsbaar zonder dat de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen daardoor wordt aangetast en wordt de Gebrekkige Bepaling vervangen door een wettelijk toegestane bepaling van dezelfde strekking.

8.4 Op deze Gebruiksvoorwaarden alsmede op het gebruik, vertonen, downloaden of openen van Nieuws Feeds en Syndicated Content is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die na overleg tussen Provider en u niet kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter te Rotterdam.

8.5 Indien u of de Provider een of meerdere van de rechten uit hoofde van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet of met enige vertraging uitoefent, wordt dit niet geïnterpreteerd als zou op enig moment nu of in de toekomst afstand zijn gedaan van deze rechten. Het uitoefenen of afdwingen van een recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst wordt niet geacht in de plaats te treden van de uitoefening van andere rechten of rechtsmiddelen, tenzij daarvan expliciet schriftelijk afstand is gedaan.

8.6 Tussen de Provider en een Ynin Firm enerzijds en U anderzijds is geen sprake van een agentschap, maatschap, franchiserelatie of joint venture uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Nieuws Feeds of de Syndicated Content.

9. Betaalde diensten en producten

9.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door een Ynin Firm worden aangeboden, zijn in Euro's en inclusief BTW.

9.2 Je betaalt voor de via de website bestelde Producten en/of Diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.

9.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.

9.4 Je kunt een Ynin Firm niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

10. Stopzetten en beschikbaarheid van diensten

10.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Ynin ten dienste staan, is Ynin te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Ynin (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

 • (Y1) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 • (Y2) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Ynin kunnen toebrengen. Ynin zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

10.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Ynin wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Ynin.

10.3 Ynin garandeert niet dat de dienst van Ynin te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

Download een pdf versie van deze Algemene Voorwaarden